Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

03:53 23/03/2023
 

Ngày 19/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg về quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (viết tắt Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/6/2019.

Đồng thời, ngày 13/5/2019 Sở Khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có văn bản số 939/SKHCN-QLCN triển khai thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

Tiêu chí nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được quy định như sau:

- Các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đồng thời, phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của quy chuẩn quốc gia (QCQG) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Trường hợp không có QCQG liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng môi trường.

Cách tính tuổi thiết bị (X): X = Năm nhập khẩu – Năm sản xuất

Tuổi thiết bị được tính theo năm, không tính theo tháng.

- Chỉ nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng khi công suất sản phẩm đạt trên 85%. Cách tính công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.

Ngoài ra dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí khác như: phù hợp với quy định của QCQG về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế; công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chuyển giao công nghệ.

Hồ sơ máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đã được Bộ Khoa học và công nghệ chấp thuận cho phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 13 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, trước thời điểm Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thì doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện nhập khẩu theo quy định Thông tư 23/2015/TT-BKHCN.

Đối với các dự án đầu tư có nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đã thực hiện theo quy định Khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 15/6/2019 thì doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN.

Bài viết liên quan