Những điều cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn tự in
06:09 10/05/2023

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/08/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/CP. Theo đó, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng cần lưu ý trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (tại mẫu số 5.3. Phụ lục 5). Đối với hóa đơn xuất khẩu thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn có hình thức và nội dung phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại, trường hợp hóa đơn xuất khẩu chỉ sử dụng một ngôn ngữ thì sử dụng tiếng Anh.

Khi tạo hóa đơn tự in, doanh nghiệp cần lưu ý các nội dung bắt buộc trên hóa đơn phải lập quy định tại điều 4 khoản 1 Thông tư 153 và phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy để hóa đơn là hợp pháp. Trường hợp thiếu 1 chỉ tiêu trong các chỉ tiêu quy định ở đây thì hóa đơn đều bị coi là bất hợp pháp. Ngoài ra, doanh nghiệp không được tạo trùng số hóa đơn trong cùng ký hiệu và hóa đơn phải đảm bảo thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về kế toán.

Trước khi sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp phải lập Thông báo phát hành hóa đơn (tại mẫu số 3.5 Phụ lục 3) và phải được gửi đến  cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất (5) ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn (10) ngày  kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Thông tư 153 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011. Đối với các hóa đơn chưa sử dụng thì doanh nghiệp phải đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/3/2011. Sau thời hạn này, doanh nghiệp phải thực hiện hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư này.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan