Phần mềm khai báo hải quan miễn phí

02:11 14/03/2023
 

Ngày 09 tháng 02 năm 2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 389/TCHQ-GSQL về việc triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí.

Theo đó, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai báo hải quan từ ngày 01/01/2022.

Phần mềm khai hải quan miễn phí và tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải tại địa chỉ https://e-declaration.customs.gov.vn:8443/.

Tổng cục Hải quan khuyến nghị các doanh nghiệp sử dụng phần mềm này để khai báo nhằm thống nhất trong quản lý, vận hành, hỗ trợ, dự kiến từ ngày 01/4/2022.

Bài viết liên quan