Quyết định bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục hải quan ban hành
06:11 10/05/2023

Ngày 02 tháng 01 năm 2013, Tổng cục hải quan Quyết định số 02/QĐ-TCHQ về việc Ban hành bộ mã loại hình quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, chi tiết tại các phụ lục kèm theo. Cụ thể gồm:

Bộ mã loại hình quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán; loại hình quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng gia công; mã loại hình quản lý đối với hàng hóa theo chế độ sản xuất hàng xuất khẩu; mã loại hình quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; mã loại hình quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để đầu tư; mã loại hình quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chế độ tạm.
 
Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành tại Quyết định này được sử dụng thống nhất để thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 và Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.
 

Chi tiết Quyết định 02/QĐ-TCHQ tải tại đây

Bài viết liên quan