Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030

02:44 13/03/2023
 

Ngày 02/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 667/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030

Theo đó, mục tiêu tổng quát của chiến lược:

- Thu hút các dự án đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu…;

- Mở rộng thị trường, tranh thủ vốn, công nghệ, kiến thức quản lý, văn hóa doanh nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm nội địa; thúc đẩy các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ trong nước, xác lập và tăng cường vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong cộng đồng quốc tế;

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng toàn diện trong công tác thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, tăng tỷ lệ đóng góp của khu vực đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội, tương xứng với những ưu đãi, hỗ trợ được hưởng…;

- Xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính đạt tầm cỡ khu vực và quốc tế tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tới.

Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài:

- Triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030...

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Phát triển hệ sinh thái về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Đổi mới và nâng cao cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài.

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy liên kết, lan tỏa.

- Phát huy năng lực nội tại và tận dụng lợi thế cạnh tranh nhằm cải thiện hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài.

- Nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

- Hiện đại hóa và đa dạng hóa công tác xúc tiến đầu tư.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2022./.

Bài viết liên quan