Quyết định về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
06:11 10/05/2023

 

Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Tổng cục hải quan Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ Ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại gồm:

Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa; gia công cho thương nhân nước ngoài; đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; phúc tập hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử; cấp phát, quản lý và theo dõi tài khoản truy nhập hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; một số mẫu dấu, bảng biểu thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế Quyết định số 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Quyết định số 2294/QĐ-TCHQ ngày 11/9/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình phúc tập hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử và Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ ngày 28/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất.

Chi tiết Quyết định 3046/QĐ-TCHQ tải tại đây.

Bài viết liên quan