Quy định điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09:27 15/03/2023
 

Ngày 09/12/2021, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND...

Ngày 09/12/2021, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND (viết tắt là Nghị quyết số 24) về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với một số nội dung chính như sau:

Đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: tất cả các nhà máy, địa điểm cơ sở sản xuất, chế biến được quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (sau đây gọi chung là cơ sở).

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đối với cơ sở có xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận có tổng lưu lượng nước thải trung bình từ 10 m3/ngày (24 giờ) trở lên sẽ tính phí theo công thức sau:

 

Cơ quan tổ chức thu phí:

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm từ 20 m3/ngày (24 giờ) trở lên.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thành phố Thủ Đức và đơn vị cung cấp nước sạch thực hiện thu phí đối với các nhóm cơ sở còn lại.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 thay thế Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố./.

Bài viết liên quan