Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác...

03:22 23/03/2023
 

Ngày 19/6/2019, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan ban hành Quyết định số 1737/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, quy trình đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản tại Cổng thanh toán điện tử hải quan cụ thể như sau:

Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập Cổng thanh toán điện tử hải quan bằng tài khoản khai báo thủ tục hải quan điện tử điền các thông tin liên quan đến người nộp thuế từ chương trình đăng ký thông tin để gửi đến ngân hàng thương mại giữ tài khoản của người nộp thuế được làm thủ tục tự động trích nợ tài khoản của người nộp thuế trong trường hợp ngân hàng thương mại nhận được thông báo trích nợ do người nộp thuế gửi qua Cổng thông tin điện tử hải quan. Trên cơ sở thông tin đăng ký có ký số lên nội dung khai báo của người nộp thuế, Cổng thanh toán điện tử hải quan thực hiện ký số lên các nội dung thông tin đã đăng ký của người nộp thuế và gửi thông tin sang ngân hàng thương mại phối hợp thu nơi giữ tài khoản của người nộp thuế.

Bước 2: Khi nhận được thông tin thông báo của Tổng cục Hải quan về các thông tin đăng ký của người nộp thuế, ngân hàng thương mại gửi thông báo phản hồi đã nhận được đề nghị của người nộp thuế thông qua Cổng thông tin điện tử hải quan (theo mẫu thông điệp 200 hoặc 299 tại Phụ lục của quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ). Request_ID của thông điệp phản hồi là Transaction_ID của thông điệp 311 TCHQ gửi sang.

Bước 3: Sau khi nhận được thông tin thông báo của Tổng cục Hải quan, ngân hàng thương mại phối hợp thu xử lý đề nghị của người nộp thuế, gửi kết quả xử lý cho người nộp thuế thông qua Cổng thông tin điện tử Hải quan.

Bước 4: Khi người nộp thuế đến địa điểm được hướng dẫn của ngân hàng thương mại để làm thủ tục ký ủy quyền trích nợ tài khoản phục vụ việc thu thuế, phí, lệ phí qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 2596/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2017 về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.

Bài viết liên quan