Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn

09:46 13/03/2023
 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3239/BXD ngày 03/07/2020 và Sở Xây dựng Thành phố tại Công văn số 8037/SXD-QLCLXD ngày 17/07/2020 về tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố yêu cầu các Doanh nghiệp, Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có hoạt động đầu tư xây dựng trong các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố thực hiện những nội dung sau:  

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra điều kiện năng lực các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, công tác thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, các nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017, số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

Quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1914/BXD-GĐ ngày 14/8/2019.

Tham khảo và áp dụng theo tài liệu “Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn” của Bộ Xây dựng (đính kèm).

Bài viết liên quan