TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI-BẢO HIỂM Y TẾ-BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
06:09 10/05/2023

Đối tượng tham dự:

Đại diện người sử dụng lao động, nhân viên phụ trách nhân sự, nhân viên phụ trách công tác bảo hiểm của doanh nghiệp.

2.     
Nội dung tập huấn:

-                    Luật Bảo hiểm xã hội ban hành ngày 29/6/2006.

-                    Luật Bảo hiểm y tế ban hành ngày 14/11/2008. Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

-                    Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

(Doanh nghiệp lấy tài liệu theo đường link) 

3.  
Địa điểm:
      
 Phòng 16 - Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM.

Bài viết liên quan