Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2

04:47 15/03/2023
 

Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thành phố nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế thành phố và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 1455/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Kế hoạch tập trung triển khai 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn, Hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp (đang sản xuất; tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân, Hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh, Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch SARS- CoV-2. Trong đó nội dung hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp  và chi phí sinh hoạt cho người dân cụ thể như sau:

   - Chi phí về điện: Giao Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đề xuất triển khai các chính sách hỗ trợ giảm giá tiền điện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

   - Chi phí về nước: Giao Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho người lao động nghèo; đồng thời đề xuất tham mưu Bộ tiêu chí hướng dẫn hỗ trợ giảm giá nước cho các đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn.

   - Chính sách về thuế: Giao Cục Thuế thành phố xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn các trường hợp được miễn, giảm và giãn thuế do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2; triển khai ngay việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo thủ tục gia hạn trực tuyến) áp dụng tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; phối hợp Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện rà soát danh sách các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh để thực hiện hỗ trợ theo chính sách của Chính phủ.

   - Chính sách về tiền thuê đất: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên miễn, giảm, hoãn thời hạn nộp tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2.

   - Về bảo hiểm xã hội: Giao Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch SARS-CoV-2.

   - Về cải cách thủ tục hành chính: Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 24 quận - huyện, các ngành đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu.

   - Về chăm lo đời sống cho người lao động: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố (Hepza), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố và Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch bệnh; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động trong tình hình dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

Bài viết liên quan