Thông báo kết quả bình chọn “Người kể chuyện về Bác Hồ hay nhất” quý 2/2013
06:12 10/05/2023

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Để tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) tới toàn thể CBCC cơ quan, Ban Quản lý đã triển khai thực hiện qua các buổi chào cờ đầu tuần, các Phòng luân phiên nhau và phân công CBCC-NV của đơn vị mình lên kể một mẩu chuyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức bình chọn “Người kể chuyện về Bác Hồ hay nhất” vào mỗi quý để tuyên dương, khen thưởng.

Sáng nay, ngày 01/7/2013, Trưởng Ban Quản lý đã trao tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Mỹ Châu – Chuyên viên Văn phòng đã đạt thành tích “Người kể chuyện về Bác Hồ hay nhất” trong quí 2 năm 2013 theo Quyết định số 1819/QĐ-BQL ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố về việc Khen thưởng cho cá nhân đạt thành tích “Người kể chuyện về Bác Hồ hay nhất”.

Bài viết liên quan