Thông báo số 1050/BQL_KCN_HCM ngày 22/5/2012 của Ban quản lý về việc đề nghị doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình hoạt động hiện nay
06:10 10/05/2023

Hiện nay, trong tình hình ảnh hưởng suy giảm kinh tế, một số doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngưng hoạt động, tạm ngưng hoạt động, hoặc sản xuất cầm chừng, thu hẹp quy mô, giảm nhu cầu sử dụng lao động.

Nhằm mục đích tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp hiện nay, Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) yêu cầu các doanh nghiệp tại các KCX-KCN báo cáo về tình hình hoạt động và những đề xuất, kiến nghị (nếu có) của doanh nghiệp hiện nay (tải mẫu đính kèm).

Đề nghị Tổng Giám đốc/ Giám đốc các doanh nghiệp phân công người có trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo nêu trên. Doanh nghiệp hoàn tất báo cáo và gửi về Phòng Quản lý doanh nghiệp, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh hoặc qua địa chỉ mail Phòng Quản lý doanh nghiệp: enterprise.hepza@tphcm.gov.vn chậm nhất ngày 29/5/2012.

Trong quá trình thực hiện, nếu doanh nghiệp có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý doanh nghiệp (HEPZA) điện thoại: 38290405 – 38232576, Fax: 38294271.

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Bài viết liên quan