Thông báo số 1424/BQL-PQLDN ngày 14/5/2013 của Ban quản lý về việc đề nghị doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2013 đến nay
06:12 10/05/2023

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 1/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm 2013;

Căn cứ kế hoạch số 1407/BQL-PQLDN ngày 10/5/2013 của Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) về việc rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KCX, KCN để triển khai thực hiện Quyết định số 1553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố;
 
Nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố đề nghị Tổng Giám đốc/ Giám đốc các doanh nghiệp KCX, KCN phân công người có trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là tình hình hàng tồn kho, nhu cầu vay vốn và những đề xuất, kiến nghị (nếu có) của doanh nghiệp hiện nay (có mẫu báo cáo đính kèm).
 
Doanh nghiệp hoàn tất báo cáo và gửi về Phòng Quản lý doanh nghiệp, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh hoặc qua địa chỉ mail Phòng Quản lý doanh nghiệp: enterprise.hepza@tphcm.gov.vnchậm nhất ngày 31/5/2013.
 
Trong quá trình thực hiện, nếu doanh nghiệp có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý doanh nghiệp (HEPZA) điện thoại: 38290405 – 38232576, Fax: 38294271.

Bài viết liên quan