Thông báo tạm ngưng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong KCX, KCN

08:35 21/03/2023
 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 và thực hiện theo văn bản số 6672/VP-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giải quyết các hồ sơ thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao.

Ban Quản lý thông báo với Quý Doanh nghiệp về việc tạm ngưng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường cụ thể như: thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho đến khi có quyết định ủy quyền mới, đồng thời đề nghị Quý Doanh nghiệp thực hiện đăng ký các thủ tục môi trường tại các Cơ quan chức năng được quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ Ban Quản lý – Phòng Quản lý môi trường, số điện thoại 028.39118445 để được hướng dẫn chi tiết.

Bài viết liên quan