Thông báo về đợt Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
06:10 10/05/2023

Cuộc tổng điều tra lần này được triển khai nhằm mục đích thu thập thông tin của các cơ sở kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp về số lượng, trình độ lực lượng lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; sự phân bố các cơ sở kinh tế, lực lượng lao động theo từng ngành, theo địa bàn, theo cấp hành chính và là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá tình hình phát triển của doanh nghiệp, cơ sở hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố trong những năm qua, làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là hệ thống dữ liệu cơ bản cho các cuộc điều tra chọn mẫu hàng năm thời kỳ 2013 – 2017 của các Bộ ngành, địa phương, đồng thời là nền tảng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Đây là cuộc điều tra có quy mô lớn, có tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng. Thời gian tiến hành Tổng điều tra đối với khối doanh nghiệp từ ngày 1/4/2012 đến ngày 31/5/2012. Để cuộc Tổng điều tra tại các KCX – KCN thành phố đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng số liệu điều tra, hoàn thành đúng kế hoạch theo quy định, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban quản lý) đề nghị Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trong KCX – KCN:

1.     Cử người đúng thành phần tham dự tập huấn kê khai Phiếu điều tra do Ban quản lý phối hợp với Cục Thống kê thành phố tổ chức.

2.     Cung cấp thông tin theo Phiếu điều tra đầy đủ, chính xác, gửi đúng thời gian quy định theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra.

          Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố yêu cầu Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trong KCX – KCN hưởng ứng tích cực cuộc Tổng điều tra, thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin nhằm đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra đạt kết quả tốt. Những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật thống kê trong cuộc Tổng điều tra sẽ bị xử lý theo quy định

Bài viết liên quan