Thông báo về việc bãi bỏ Cấp thẻ ưu tiên sử dụng trong sân bay Tân Sơn Nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài tại các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
06:09 10/05/2023

Nay Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, thông báo sẽ ngưng việc Cấp thẻ ưu tiên sử dụng trong sân bay Tân Sơn Nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài tại các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2010.

Bài viết liên quan