Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và 1/5
06:12 10/05/2023

Căn cứ Thông báo số 50/TB-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nghỉ Lễ ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2013. Theo đó, trong dịp Lễ ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2013 cán bộ công chức, nhân viên cơ quan Ban Quản lý được nghỉ 02 (hai) ngày: ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5; thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ ngày thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2013 và đi làm bù vào ngày thứ bảy 04 tháng 5 năm 2013.

Như vậy dịp Lễ ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2013, cán bộ công chức, nhân viên cơ quan được nghỉ 05 ngày liên tục từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2013.
 

Văn phòng xin thông báo đến toàn thể cán bộ công chức, nhân viên cơ quan biết và thực hiện./.

Bài viết liên quan