Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

08:04 21/03/2023
 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Theo đó, nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được quy định như sau:

  • Hỗ trợ kinh phí cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp. Thời gian hỗ trợ: Tối đa không quá 01 năm/DN. Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: Tối đa không quá 10 DN/năm.

  • Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ k​hởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gồm: Đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế;... Mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 80.000.000 đồng/DN.

  • Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Số lượng DN được hỗ trợ: Tối đa không quá 10 DN/năm.

  • Hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí để DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài (tối đa không quá 02 người/DN được cử đi tham gia các khóa huấn luyện). Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thông báo xét chọn, tuyển chọn các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện, quyết định các nội dung, mức chi và tổng mức kinh phí hỗ trợ cụ thể cho từng DN, đảm bảo đúng quy định. Số lượng DN được hỗ trợ: Tối đa không quá 10 DN/năm.

Trong đó ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Thông tư 45/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2019.

Bài viết liên quan