Thông tư 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên

03:03 17/03/2023
 

Ngày 21/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

Theo đó, khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên thì doanh nghiệp nhỏ và vừa được Nhà nước hỗ trợ với mức:

- 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 03 triệu đồng/năm nếu là doanh nghiệp siêu nhỏ;

- 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 05 triệu đồng/năm nếu là doanh nghiệp nhỏ;

- 10% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 10 triệu đồng/năm nếu là doanh nghiệp vừa;

- Miễn hoặc giảm phí tư vấn theo từng vụ việc nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Nếu trong năm doanh nghiệp nhỏ và vừa đã sử dụng dịch vụ này và được hỗ trợ nhưng giá trị hỗ trợ chưa quá mức nêu trên thì cũng chỉ được hỗ trợ phần còn lại.

Trường hợp có sự điều chỉnh về giá trị hợp đồng tư vấn dẫn đến thấp hơn số tiền theo quyết định hỗ trợ hoặc vượt quá tỷ lệ quy định thì doanh nghiệp nhỏ và vừa báo cáo đơn vị hỗ trợ để xác định lại số tiền theo giá trị hợp đồng tư vấn đã điều chỉnh, đảm bảo tỷ lệ hỗ trợ theo đúng tiêu chuẩn…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.​

Bài viết liên quan