Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

08:54 05/12/2022

Ngày 21 tháng 4 năm 2022 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1303/QĐ-BCĐ về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2022 và thay thế cho tất cả các Bộ tiêu chí liên quan đến đánh giá hoạt động trong phòng, chống dịch COVID-19 đã được ký ban hành trước đây.

Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố đề nghị các Công ty Phát triển hạ tầng và các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực nhằm mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động và giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất.

Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, Tổ Phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 tại các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố (Tổ Phản ứng nhanh) phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC), Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện nơi có khu chế xuất, khu công nghiệp tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp và kịp thời xem xét, quyết định việc công bố dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện đánh giá theo mức độ an toàn được quy định tại Mục III của Bộ tiêu chí.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp thông tin, phản hồi về Tổ Phản ứng nhanh để được kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ

Bài viết liên quan