Thông tin Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công thương Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương

08:27 21/03/2023
 

 Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BCT hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi tắt là Thông tư số 22/2016/TT-BCT).

Theo đó, Bộ Công thương hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT như sau:

  1. Bãi bỏ Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Bãi bỏ Phụ lục III – Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2019.

Bài viết liên quan