Thông tin Thông tư số 25/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công thương

07:40 16/03/2023
 

Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BCThướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi tắt là Thông tư số 22/2016/TT-BCT).

Theo đó, Bộ Công thương hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT như sau:

1. Khoản 4 Điều 2được sửa đổi, bổ sung như sau:

Bãi bỏ Phụ lục IV - Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khoản 1 Điều 3được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thủ tục cấp và kiểm tra C/O thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Bài viết liên quan