Thông tin về nội dung Thông tư số 18/2020/TT-BCT của Bộ Công thương về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

08:32 13/03/2023
 

Ngày 17/7/2020, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Thông tư này quy định cho các dự án điện mặt trời nối lưới, hệ thống điện mặt trời mái nhà và mẫu hợp đồng mua bán điện đối với các dự án này.

Đối với các dự án điện mặt trời nối lưới, tùy theo tình hình triển khai của dự án và thời điểm ký hợp đồng mua bán điện thì giá mua bán điện của dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng Biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện quy định tại Phụ lục của Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Đối với giá mua bán điện mặt trời mái nhà thì trường hợp bên mua điện là Tập đoàn điện lực Việt Nam thì giá mua bán điện áp dụng quy định tại Điều 8 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020; các trường hợp khác thì giá mua bán điện do các bên mua bán tự thỏa thuận.

Mẫu hợp đồng mua bán điện được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31/8/2020.

Bài viết liên quan