Thông tin về Nghị định số 67/2020/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

04:15 14/03/2023
 

Ngày 15/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định số 67/2020/NĐCP) về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Theo  đó, Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ nêu rõ, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chứng từ khác quy định tại khoản 4 Điều 81 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: 01 bản chụp.

+ Sơ đồ thiết kế khu vực, vị trí cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, vị trí lắp đặt hệ thống camera: 01 bản chụp.

+ Ngoài các văn bản trên, phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công an cấp (trừ trường hợp nằm trong khu vực đã được công nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy): 01 bản chụp.

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP cũng quy định trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; Trình tự thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

Ngoài các nội dung trên, Nghị định cũng quy định điều kiện công nhận kho ngoại quan; Hồ sơ công nhận kho ngoại quan; hồ sơ công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ; Điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu; Hồ sơ xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan; Hồ sơ công nhận kho hàng không kéo dài; Hồ sơ công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; Điều kiện công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh…

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/8/2020.

Bài viết liên quan