Thông tin về Thông tư về việc sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an
06:11 10/05/2023

Ngày 30/01/2013, Bộ Công an đã ra Thông tư số 07/2013/TT-BCA sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Theo Thông tư này, Bộ Công an quy định doanh nhân Việt Nam muốn cấp thẻ đi lại cho doanh nhân APEC (thẻ ABTC) phải có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ. Thẻ ABTC có giá trị sử dụng trong 03 năm (Trong khi, theo quy định trước đây, thẻ ABTC có giá trị sử dụng tối đa là 03 năm, phụ thuộc vào giá trị sử dụng còn lại của hộ chiếu của doanh nhân).

Trường hợp người đề nghị cấp lại thẻ ABTC do hết hạn mà cơ quan doanh nghiệp nơi người đó làm việc có văn bản xác nhận không thay đổi về chức danh và vị trí công tác so với lần đề nghị cấp thẻ trước, thì không phải xin giấy phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2013.

Chi tiết Thông tư tải tại đây.

Bài viết liên quan