Thông tin v/v ngưng tiếp nhận hồ sơ về lao động nước ngoài
03:23 20/09/2023

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (viết tắt Nghị định số 70/2023/NĐ-CP). Nghị định số 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Tại Điều 2 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP đã bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản ký khu công nghiệp và khu kinh tế. Do đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) thông báo đến các doanh nghiệp việc thực hiện các thủ tục về lao động nước ngoài như sau:

1. Kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023, Ban Quản lý ngưng tiếp nhận hồ sơ về lao động nước ngoài (bao gồm trực tuyến và trực tiếp), cụ thể:

- Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được.

- Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

- Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thu hồi giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

Các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện các thủ tục nêu trên, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố để được hướng dẫn.

2. Đối với các hồ sơ doanh nghiệp đã nộp tại Ban Quản lý trước ngày 18 tháng 9 năm 2023, Ban Quản lý vẫn tiếp tục thụ lý và hoàn trả kết quả cho doanh nghiệp theo quy định.

Ban Quản lý thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Phòng quản lý Lao động

Bài viết liên quan