Thẩm định và phê duyệt Đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trong phạm vi Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
06:50 04/10/2023

Ngày 24 tháng 6 năm 2023, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Nghị Quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực vào ngày 01 tháng 8 năm 2023.

Căn cứ khoản 7, Điều 9 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội như sau: “Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố được thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trong phạm vi khu chế xuất, khu công nghiệp được giao quản lý sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.”

Căn cứ điểm b, khoản 4, Điều 7 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế như sau: “Trường hợp lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp tại khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt thì không cần lập nhiệm vụ quy hoạch.”

Hiện nay, toàn bộ các Khu chế xuất (KCX), Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 nên các chủ đầu tư và các doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục lập nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Theo đó, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) sẽ tiếp nhận hồ sơ thẩm định và phê duyệt:

+ Đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

+ Đồ án, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) tỷ lệ 1/500 (Đối với trường hợp lô đất có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn
10 ha – căn cứ tại khoản 4; điểm b, khoản 5, Điều 2 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng).

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Ban Quản lý có Công văn số 2317/BQL-VP thông báo đến các doanh nghiệp (có triển khai dự án tại các KCX, KCN) biết và liên hệ với Ban Quản lý để được giải quyết các thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội đối với các hồ sơ mới phát sinh từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

Bài viết liên quan