Thực hiện báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023
02:18 20/06/2023

     Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (gọi tắt là Nghị định số 145/2020/NĐ-CP), Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và Công văn số 10180/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 về báo cáo sử dụng lao động, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

     1. Nội dung báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023 theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

     2. Hình thức nộp báo cáo: Doanh nghiệp lưu ý thực hiện đầy đủ cả 3 hình thức sau:

       a. Nộp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia

       Đơn vị thực hiện Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động” tại Cổng thông tin điện tử: https://dichvucong.gov.vn/

       b. Nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

       Đơn vị gửi báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2022 theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo hình thức trực tuyến, bằng cách:

       + Truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/JqHU5UoqVz5rXNc77  

       + Hoặc quét mã QR code để truy cập đường link 

Báo cáo gửi trực tuyến bao gồm các thông tin chung, bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (dạng tập tin *.pdf) và bản mềm (dạng tập tin Excel: *.xls, *.xlsx) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

       c. Nộp tại Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

       Thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm) gửi về Ban Quản lý (thông qua Phòng Quản lý Lao động) qua đường bưu điện đến địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi bản scan đến hộp thư điện tử: laodong.hepza@tphcm.gov.vn

     3. Thời gian nộp báo cáo:

     Hoàn thành gửi báo cáo trước ngày 05/6/2023.

     Sau thời gian quy định nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý không tiếp nhận báo cáo do doanh nghiệp nộp; đồng thời tổng hợp làm cơ sở để xác nhận tình hình chấp hành các quy định pháp luật khi có yêu cầu của các cơ quan để không vi phạm theo khoản 2, Điều 8 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

     Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện đúng quy định./.

Bài viết liên quan