Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2022

17:21 28/02/2023

 

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Nghị định số 152/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Công văn số 34158/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2022;

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP như sau:

  1. Nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng việc làm - An toàn lao động) theo hình thức trực tuyến, bằng cách:

    + Truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/kNqRgsH42Vu4evwj8

    + Hoặc quét mã QR code để truy cập đường link:

            Báo cáo gửi trực tuyến bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin pdf) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

  2. Nộp tại Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (thông qua Phòng Quản lý Lao động):

        Gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi bản scan đến hộp thư điện tử: laodong.hepza@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện đúng quy định./.

 

 

 

Bài viết liên quan