Thực hiện các kiến nghị công tác an toàn Phòng cháy-chữa cháy
06:12 10/05/2023

Ngày 15/04 đến ngày 15/05/2013, Đoàn kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy gồm Ban quản lý các KCX&CN TP Hồ Chí Minh (HEPZA), Phòng CS PC&CC Quận 9 và Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng KCX Linh Trung(Đội PCCC chuyên trách) tiến hành kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại 35 cơ sở và doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX Linh Trung 1.

 Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt đối với 06 doanh nghiệp vi phạm qui định PCCC có tính chất nghiêm trọng; Đồng thời kiến nghị đối với doanh nghiệp thực hiện đúng những qui định pháp luật về công tác an toàn PCCC và khắc phục những lỗi đã vi phạm, cụ thể:
  • Vi phạm qui định về khoảng cách an toàn PCCC và ngăn cháy (sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không đảm bảo khoảng các an toàn, tại những nơi qui định không có tường ngăn cháy).
  • Vi phạm qui định về PCCC trong đầu tư xây dựng (cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình không thẩm duyệt theo qui định về an toàn PCCC).
  • Vi phạm qui định về lối thoát nạn trong PCCC (gồm : Sắp xếp vật tư, hàng hoá và các vật dụng khác không đảm bảo khoảng cách an toàn, cản trở lối đi, lối thoát nạn).
  • Vi phạm qui định PCCC trong quản lý, bảo quản và sử dụng chất nguy hiểm về cháy nổ.
Vì tính chất quan trọng và cấp bách của công tác an toàn PCCC, HEPZA yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp trong KCX Linh Trung1 thực hiện các kiến nghị sau:
  1. Thực hiện nghiêm, đúng tiến độ các yêu cầu mà Đoàn kiểm tra đã kiến nghị trong Biên bản kiểm tra để phòng ngừa các sự cố về cháy nổ xảy ra.
  2. Cơ sở và Doanh nghiệp thực hiện tự kiểm tra về công tác PCCC theo luật định, chặt chẽ và có hiệu quả.
  3. Củng cố đội PCCC, nhắc nhở về vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong đội PCCC cơ sở, để từ đó chủ động xử lý các tình huống khi cháy xảy ra.
  4. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người trong doanh nghiệp đối với công tác PCCC.
  5. Khi có thay đổi về kiến trúc công trình phải tiến hành làm đúng các thủ tục pháp lý và thông báo cho cơ quan cảnh sát PCCC bằng văn bản để được hướng dẫn thực hiện đúng pháp luật.    

Đối với những doanh nghiệp đã được kiến nghị nhưng không khắc phục HEPZA sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Bài viết liên quan