Tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình xây dựng

08:08 13/03/2023
 

Ngày 15/7/2022, trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã thông tin về việc để hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình xây dựng trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình xây dựng.

QCVN 03:2012/BXD là một quy chuẩn quan trọng của hệ thống QC, TC ngành xây dựng. Kể từ khi ra đời, QC 03 đã góp phần thiết thực, nâng cao chất lượng thiết kế, đảm bảo tính an toàn song song với việc thiết kế tiết kiệm, phù hợp với tầm quan trọng của công trình, đồng thời là nền tảng cho việc ban hành các Nghị Định, Thông tư hướng dẫn về phân cấp công trình phục cho quản lý nhà nước sau này. Đến nay, QCVN 03:2012/BXD đã được ban hành 10 năm, và cần phải soát xét.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Xây dựng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: xuanhien0309@gmail.com) trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Hiển – chuyên viên chính Vụ KHCN&MT – BXD, SĐT: 0946853883

Link liên kết file dự thảo: https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1269/72468/moi-ban-doc-tham-gia-gop-y-du-thao-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung.aspx

Bài viết liên quan