Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2012
06:10 10/05/2023

            Cụ thể, căn cứ vào Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006, lưu ý 2 điều 91 và 92 thuộc Chương VI: Quỹ BHXH và Mục 1: Quỹ BHXH bắt buộc.

Điều 91. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động

1. Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Phân tích:

Từ năm 2010 đã tăng 1%, năm 2012 tiếp tục tăng 1%. Như vậy từ năm 2012, người lao động phải đóng 7%.

Theo quy định của luật, đến năm 2014 sẽ tăng thêm 1% và sẽ không tăng thêm nữa vì đã đạt mức 8%.

Điều 92. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội;

b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

Phân tích:

Theo điểm c) nêu trên thì từ năm 2010 đã tăng 1%, năm 2012 tiếp tục tăng 1%. Như vậy từ năm 2012, người sử dụng lao động phải đóng 13%.

Theo quy định của luật, đến năm 2014 sẽ tăng thêm 1% và sẽ không tăng thêm nữa vì đã đạt mức 14%.

Tổng cộng của 3 điểm a, b và c, người sử dụng lao động phải đóng trong năm 2012 là 17%.

P.QLLĐ

Bài viết liên quan