Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025
08:27 01/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 2257/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành về Thực hiện Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030 năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công văn số 3403/SNV-BTĐKT ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025,

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ban Quản lý, các Công ty Phát triền hạ tầng và doanh nghiệp trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố thực hiện các nội dung:

         Tiếp tục tuyên truyền, triển khai, vận động toàn thể công chức, đảng viên, người lao động thuộc quyền quản lý tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

         Chủ động phát hiện, tìm kiếm, đề cử, giới thiệu các tập thể, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo để đăng ký tham gia Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

   Văn phòng

(Đính kèm 16 văn bản có liên quan) tại đây.

Bài viết liên quan