Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở - ban, ngành địa phương – DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
13:00 11/09/2023

Ngày 08 tháng 9 năm 2023 Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã ban hành công văn số 2701/BQL-VP về việc triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở - ban, ngành địa phương – DDCI
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 nhằm triển khai Kế hoạch số 4179/KH-UBND ngày 29/8/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm:

- Khảo sát, đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong năm 2023; đề ra giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong các lĩnh vực được khảo sát;

- Tiếp tục thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện để từ đó tạo động lực nâng cao chất lượng cải cách hành chính; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực;

- Tạo sự lan tỏa truyền thông mạnh mẽ về DDCI của Thành phố như là điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh;

- Đánh giá được trách nhiệm xã hội và năng lực quản trị của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; từ đó hướng tới đo lường và cải thiện thường niên năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;

- Tạo kênh thông tin minh bạch, tin cậy và rộng rãi để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ngành Thành phố.

Các chỉ số thành phần DDCI năm 2023 bao gồm: (1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; (2) Tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở, ngành và chính quyền địa phương; (3) Chi phí thời gian; (4) Chi phí không chính thức; (5) Cạnh tranh bình đẳng; (6) Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; (7) Thiết chế pháp lý; (8) Vai trò của người đứng đầu sở, ngành và chính quyền
địa phương.

Để việc đánh giá được hiệu quả, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đề nghị các Công ty Phát triển hạ tầng KCX, KCN, các doanh nghiệp hoạt động trong KCX, KCN tạo điều kiện và hỗ trợ đơn vị tư vấn độc lập khi tiến hành khảo sát chính qua hình thức khảo sát trực tuyến trên platform trực tuyến của đơn vị tư vấn độc lập và phỏng vấn trực tiếp tại doanh nghiệp.

Ban Quản lý đề nghị các đơn vị nghiên cứu bộ chỉ số và bộ công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương (DDCI), đồng thuận, hợp tác, tích cực phối hợp, hỗ trợ đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai đánh giá, đảm bảo việc đánh giá khách quan và chính xác.


 

Bài viết liên quan