Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo

05:49 01/03/2023

 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ban Quản lý tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản liên quan đến toàn thể công chức, đảng viên, người lao động thuộc quyền quản lý được biết và nghiêm túc thực hiện, cụ thể:

 1. Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011.
 2. Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018.
 3. Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018.
 4. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
 5. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
 6. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
 7. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ  về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 8. Nghị định số 134/2021/NĐ-CP  ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.​​​
 9. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
 10. Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.
 11. Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
 12. Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương.​​​​​
Bài viết liên quan