Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác thi đua, khen thưởng
11:00 17/02/2023

Để các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác thi đua, khen thưởng được triển khai thực hiện hiệu quả, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) triển khai tuyên truyền phổ biến các văn bản có liên quan công tác thi đua, khen thưởng đến các doanh nghiệp trong KCX-KCN, toàn thể công chức, người lao động thuộc Ban Quản lý được biết và thực hiện theo đúng quy định, cụ thể:

1.   Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

2.   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

3.   Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

4.   Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư;

5.   Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn Nghị định số 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng;

6.   Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ về bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

7.   Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

8.   Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

Bài viết liên quan