Triển khai thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương

04:23 14/03/2023
 

Ngày 08/6/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 3734/TCHQ-GSQL...

Ngày 08/6/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 3734/TCHQ-GSQL về việc triển khai Thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 14/5/2020 quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển cửa khẩu, gửi kho ngoại quan. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2020.

Theo đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 tiếp tục thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Bài viết liên quan