Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

07:28 14/03/2023
 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025 và Công văn số 1965/UBND-KT ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác tiết kiệm trong sử dụng điện, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đã ban hành Công văn số 1450/BQL-DN ngày 10/6/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025, trong đó đề nghị các đơn vị hoạt động trong các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh với các nội dung sau:

   1. Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

   2. Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

   3. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.

   4. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.

Ban Quản lý đề nghị Tổng Giám đốc/ Giám đốc doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025./.

Bài viết liên quan