Về ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

18:37 28/02/2023

 

Ngày 8/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC (Thông tư 31) về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (DM HH XK-NK).

Ban hành kèm theo Thông tư 31 là DM HHXK-NK, gồm hai phụ luc:

  • Phụ lục I - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
  • Phụ lục II - Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.

Các đối tượng áp dụng Thông tư 31:

  • Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
  • Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
  • Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan và quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để:

  • Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Hải quan.​​​​

  • Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

Thông tư 31 có hiệu lực từ ngày 01/12/2022 và thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019./.

Bài viết liên quan