Về triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai
02:48 20/06/2023

Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023.

Theo đó, khoản 1, Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP quy định sửa đổi,bổ sung một số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: “4. Thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng không tính vào thời gian được gia hạn 24 tháng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai và Điều 15b của Nghị định này.”

        Để triển khai có hiệu quả Nghị định số 10/2023/NĐ-CP nêu trên, ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 3382/BTNMT-ĐĐ về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai. Theo đó, tại điểm 5 Văn bản số 3382/BTNMT-ĐĐ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai hướng dẫn đối với trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh covid-19 như sau: “Đối với trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương để quyết định thời gian bị ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19”.

Bài viết liên quan