Về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025

02:43 17/03/2023
 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025;

Thực hiện Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 20/10/2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) ban hành văn bản số 3268/BQL-DN về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 – 2025,

Theo đó, Ban Quản lý đề nghị các đơn vị hoạt động trong các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị, trong đó cần cụ thể hóa mục tiêu tiết kiệm điện hàng năm với các giải pháp, hoạt động, nguồn lực để đạt được mục tiêu như: quy tắc về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải; đảm bảo giai đoạn 2021-2025 tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm.

2. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.

3. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.

4. Phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về tiết kiệm điện tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý khuyến khích các doanh nghiệp:

  • Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

  • Tận dụng các nguồn năng lượng phát sinh trong quá trình sản xuất như nhiệt thải phục vụ phát điện, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, năng lượng nội bộ, giảm nhu cầu điện của đơn vị từ nguồn điện lưới quốc gia.

  • Triển khai tiêu chuẩn quản lý sử dụng điện năng tại doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành theo dõi, kiểm tra việc sử dụng điện của các đơn vị theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025 và Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

Bài viết liên quan