Về việc tiếp nhận thông báo cho thôi việc nhiều người lao động
09:30 19/06/2023

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tại khoản 6 Điều 3 Quyết định số 1161/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố:

“Tiếp nhận thông báo cho thôi việc đối với người lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế của người sử dụng lao động có trụ sở đóng trong các khu chế xuất, khu công nghiệp”.

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày ký Quyết định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Căn cứ Quyết định nêu trên, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023, các doanh nghiệp có trụ sở đóng trong các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố khi cho thôi việc đối với người lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế sẽ thực hiện gửi thông báo về Ban Quản lý (thông qua Phòng Quản lý Lao động). Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế được quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2019.

Ban Quản lý thông tin đến doanh nghiệp để biết và thực hiện./.

Nguồn Công văn số  977/BQL-LĐ ngày 06/4/2023

Bài viết liên quan